Acordul de constituire a majorităţii parlamentare. VEZI cum s-au partajat portofoliile (DOC)

ACORD POLITIC

privind constituirea și funcționarea

Alianței pentru Integrare Europeană III ( AIE III )

 

Prin prezentul Acord politic, părţile semnatare:

 

PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA,

PARTIDUL DEMOCRAT DIN MOLDOVA și

PARTIDUL LIBERAL DIN MOLDOVA

 

denumite în continuare “părți semnatare” și/sau „membrii alianței” și/sau „componentele alianței”,

 

 1. Conștientizând necesitatea asigurării unei guvernări stabile și eficiente, bazată pe coalizarea forțelor politice proeuropene care au acces în Parlament după alegerile parlamentare din 30 Noiembrie 2014 și care manifestă voința realizării unui compromis în interesul național;
 2. Apreciind că Republica Moldova are în față oportunități fără precedent de valorificare a agendei sale de integrare europeană și creșterea nivelului de trai al cetățenilor Republicii Moldova;
 3. Angajându-se să asigure o guvernare eficientă în Republica Moldova până la următoarele alegeri parlamentare ordinare, care să asigure dezvoltarea dinamică, multilaterală și durabilă a țării;
 4. Realizând  necesitatea consolidării unității societății, a  capacității Republicii Moldova de a face față provocărilor externe și interne;

 

constituie Alianța pentru Integrare Europeană stabilind organizarea, mecanismele, prioritățile şi garanțiile ei de funcționare.

 

PRINCIPII DE FORMARE A ALIANȚEI

 

 1. Rațiunea de constituire a Alianțeieste determinată de așteptările majorității cetățenilor Republicii Moldova care au optat pentru opțiunea proeuropeană a țării, de necesitatea îmbunătățirii și eficientizării  mecanismelor de guvernare, de creștere a economiei naționale și nivelului de trai al cetățenilor, precum și de voința fermă a părților semnatare de a asigura stabilitatea și ireversibilitatea cursului de integrare europeană a Republicii Moldova.
 2. Constituirea unei guvernări proeuropene este vital necesară pentru interesele naționale ale Republicii Moldova, care revendică de urgență:

 

 1. Consolidarea societății prin stabilitate politică, creșterea nivelului de trai al cetățenilor prin eradicarea sărăciei, dezvoltare economică durabilă în condițiile unei concurențe libere, consolidarea legalității și respectului pentru drepturile cetățenești. În vederea atingerii obiectivelor enunțate, părțile semnatare vor asigura punerea în practică și respectarea etapelor de implementare a Agendei de Asociere și a Acordului de Asociere, cu partea sa componentă – Acordul de Comerț Liber, Aprofundat și Cuprinzător, semnate între Republica Moldova și Uniunea Europeană;adoptarea legislaţiei europene – a acquis-ului comunitar ca prioritate legislativă absolută.
 2. Eradicarea efectivă a corupției prin: acțiuni hotărâte de depolitizare a instituțiilor de drept, sectorului justiției și instituțiilor independente cu subordonare parlamentară cu atribuții de supraveghere, reglementare, control și exercitare a legalității;  accelerarea și eficientizarea procesului de reformă a justiției. Alianța stabilește ca prioritate imediată reforma Procuraturii în consultare cu Comisia Europeană și cu solicitarea delegării unei misiuni UE în domeniul justiției, în spiritul și conform prevederilor Agendei de Asociere și Acordului de Asociere a Republicii Moldova la UE.
 3. Investirea unui nou Guvern și sprijinirea Programului său de activitate în Parlament de către o alianță pro europeană eficientă, stabilă şi responsabilă.
 4. Adoptarea unei noi Constituții conform standardelor europene.
 5. Alianța stabilește ca prioritatemajorămonitorizareaprocesului de elucidare a devalizării BEM, UniBank și Banca Socială, întoarcerea banilor delapidați și tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate de acest lucru.
 6. Majoritatea parlamentară, conform legislației în vigoare, își asumă responsabilitatea evaluării activității instituțiilor cu subordine guvernamentală și parlamentară și demiterea după caz a conducătorilor care nu-și îndeplinesc corect atribuțiile.
 7. Descentralizarea puterii și transferul de competenţe şi fonduri de la APC la APL în conformitate cu principiile autonomiei locale. Adoptarea  unei noi legi a statutului municipiului Chișinău.
 8. Îmbunătăţirea mediului de afaceri, asigurarea liberei concurenţe, dezvoltarea și promovarea mecanismelor de încurajare a dezvoltării businessului mic și mijlociu  prin eliminarea monopolurilor de pe piaţă. Creşterea rolului Consiliului Concurenţei, reducerea contrabandei şi favoritismului fiscal exercitat ca urmare a fenomenelor de corupţie.
 9. Crearea de noi locuri de muncă prin încurajarea investiţiilor autohtone şi străine. Tratamentul corect și echitabil pentru investitori.
 10. Crearea de facilităţi pentru agenții economici  care angajează absolvenţi din învăţământul superior şi mediu de specialitate,persoane aflate la primul lor loc de muncă din carieră.
 11. Îndeplinirea urgentă a condițiilor necesare de absorbție a  fondurilor europene şi altor fonduri puse la dispoziţie de către partenerii de dezvoltare. Transparenţa absolută  în domeniul atragerii şi cheltuirii fondurilor europene. Prioritatea asigurării de fonduri de la buget pentru proiectele europene ce necesită co-finanţare din partea Republicii Moldova.
 12. Asigurarea independenţei energetice prin conectarea cu reţelele de energie electrică şi gazoductele de pe piaţa energetică europeană, precum și încurajarea producţiei de energie alternativă.
 13. Creşterea eficienţei energetice. Instituirea obligativităţii auditului energetic pentru clădiri.
 14. Facilitarea fluxurilor de călători şi mărfuri spre şi dinspre Uniunea Europeană şi reducerea contrabandei şi corupţiei prin deschiderea de puncte de control comune la frontieră cu România, după principiul „one stop”.

 

 1. Alianța consideră continuarea cursului strategic de integrare europeană a Republicii Moldova drept prioritate națională.

Eforturile Alianțeivor fi îndreptate spre îndeplinirea obiectivelor curente și pe termen mediu: continuarea implementării reformelor asumate în vederea creșterii rapide și semnificative a nivelului de trai al cetățenilor țării prin asigurarea creșterii economice, atragerea investițiilor străine și crearea locurilor de muncă bine plătite, realizarea practică și fără abateri a etapelor Agendei de Asociere.

 

În procesul de integrare europeană Alianțava pune accentul pe dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, având la bază stimularea unei economii competitive, orientate spre investiții, inovații,  asigurarea echității sociale, ocrotirea familiei, respectarea tradițiilor naționale, îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și susținerea relațiilor dintre ei în armonie cu mediul ambiant.

Alianța va susține Guvernul în mandatul său de negocieri cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.

 

Alianța înțelege că integrarea europeană nu trebuie să limiteze relațiile Republicii Moldova cu alți parteneri externi. Republica Moldova va avea o politică externă bazată pe deschidere şi cooperare cu alte state, în condiţiile respectării dreptului internaţional, a tratatelor bilaterale semnate cu statele respective şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova şi statele respective sunt părţi semnatare. Alianța va acționa constant și consecvent pentru a consolida societatea în ferma convingere  că toată clasa politică  trebuie să pună prioritățile naționale ale Republicii Moldova mai presus de orice dispute politice.

 1. Obiectivele de bază ale Alianței sunt: supremația legii și independența justiției; eliminarea corupției din actul de guvernare și din mentalitatea colectivă; neadmiterea subordonării instituțiilor statului intereselor personale și de partid; afirmarea și respectarea drepturilor și libertăților omului; neadmiterea divizării cetățenilor pe criterii etnice și culturale; corelarea solidarității sociale cu responsabilitatea față de societate;implementarea unui model european de edificare a națiunii incluzive; dezvoltarea durabilă și creșterea bunăstării populației, prin crearea condițiilor de dezvoltare și stimulare a inițiativei private, în mod special businessului mic și mijlociu, într-un mediu competitiv, corect, în spiritul principiilor economiei de piață; implementarea respectului, toleranței și a altor principii ale unui stat democratic; consolidarea statalității,  independenței, suveranității și  integrității teritoriale a Republicii Moldova; implementarea respectului, toleranței și a altor principii ale unui stat democratic.
 2. Principiile speciale în funcționareaAlianței sunt:

-      distribuirea clară și asumarea responsabilității politice pentru domeniile repartizate membrilor Alianței în procesul guvernării;

-      asigurarea eficienței guvernării prin consolidarea controlului parlamentar;

-      respectul pentru partenerii de Alianță, încrederea reciprocă și colegialitatea; 

-      transparența, consensualitatea și spiritului  consultativ în luarea deciziilor;

-      promovarea și aprobarea necondiționată politic a cadrului normativ și reformelor care fac obiectul Acordului de Asociere, Programului de Guvernare și strategiilor sectoriale aprobate în modul corespunzător.

 

ORGANIZAREA ALIANȚEI

 

 1. Alianța de guvernare este o asociație politică benevolă, constituită de către părțile semnatare care, prin fracțiunile reprezentate în Parlament, susțin programul de guvernare al Alianței, pentru toată perioada de până la finalizarea în termenul prevăzut de legislație al mandatului deplin al Parlamentului de legislatura a XX-a.
  1. Adunarea Generală a Alianțeieste forul care întrunește conducerea partidelor membre, toți deputații, miniștrii și conducătorii autorităților administrative centrale care au constituit Alianța sau au fost delegați în funcții de aceasta. Adunarea Generală a Alianței se convoacă la propunerea liderilor Alianței sau a Consiliului Alianțeiși dezbate subiecte de importanță majoră pentru Republica Moldova și buna funcționare a Alianței de guvernare. Adunarea Generală a Alianței se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în semestru. Adunarea Alianței este moderată prin rotație de unul din liderii partidelor politice semnatare. Ordinea de zi a adunării este pregătită de  Secretariatul Alianței în baza propunerilor partenerilor de Alianță și se repartizează membrilor Adunării după aprobarea ei de către Consiliul Alianței. Deciziile Adunării Alianței se adoptă prin consens.
  2. Reuniunea liderilor Alianței întrunește liderii partidelor politice semnatare ale Acordului Alianței, care se vor întruni, de regulă, săptămânal, pentru a coordona subiectele de pe agenda guvernării și chestiunile principiale de organizare și/sau funcționare a Alianței.
  3.  Consiliul Alianței este format din delegațiile părților semnatare ale Acordului de Alianță, în număr de până la patru persoane pentru fiecare delegație, care stabilesc agenda comună și decid asupra proiectelor care nu au întrunit consensul în cadrul Consiliului Parlamentar și/sau Prezidiul Guvernului. Consiliul Alianței se reunește ori de câte ori este necesar, la cererea uneia dintre părțile semnatare ale Acordului de Alianță, dar nu mai rar decât o dată la două săptămâni și adoptă deciziile în bază de consens. Ședințele Consiliului Alianței sunt deliberative dacă la ele participă reprezentanții mandatați ai tuturor părților semnatare ale Acordului. Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Alianței este pregătit de către Secretariatul Alianței în baza propunerilor partenerilor de Alianță și se repartizează membrilor Consiliului cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință. Ședințele Consiliului sunt moderate prin rotație de reprezentanții părților semnatare. În cadrul Consiliului Alianței se va  discuta și se va decide  asupra subiectelor care se referă la: demiterea (revocarea) Președintelui și vicepreședinților Parlamentului; inițierea procedurii de demisie a Președintelui Republicii Moldova; votul de neîncredere Guvernului; demiterea (remanierea) miniștrilor, vice-miniștrilor și conducătorilor autorităților publice centrale;  soluționarea divergențelor de opinii  și problemelor apărute în activitatea Consiliului parlamentar al Alianței și Prezidiului Guvernului; hotărârile de angajare a răspunderii Guvernului;  convocarea sesiunilor extraordinare și/sau speciale ale Parlamentului; modificări structurale și de competență ale instituțiilor statului; subiecte cu caracter organizatoric care vizează funcționarea instituțiilor statului și alte subiecte prevăzute de prezentul Acord. Fără acordul prealabil al Consiliului, fracțiunile parlamentare constituante ale Alianței nu vor iniția și nu vor susține acordarea votului de neîncredere Guvernului, nu vor iniția și nu vor susține convocarea sesiunilor extraordinare ale Parlamentului, nu vor susține proiectele legislative  și alte acțiuni ale opoziției. În cazurile în care proiectele propuse de opoziția parlamentară  aduc o valoare importantă pentru societate, susținerea acestor proiecte va fi decisă de Consiliul Alianței în bază de consens.
  4. Consiliul Parlamentar al Alianței este format din deputați reprezentanți ai părților semnatare, având drept competență stabilirea priorităților agendei legislative a Alianței. Părțile semnatare deleagă în Consiliul Parlamentar al Alianței reprezentanții săi din: Biroului permanent al Parlamentului, președinții, vicepreședinții, secretarii fracțiunilor parlamentare și comisiilor permanente ce le revin. Ședințele Consiliului Parlamentar sunt deliberative dacă la ele participă reprezentanții mandatați ai tuturor părților semnatare ale Acordului, sunt moderate prin rotație de reprezentanții acestora, adoptă decizii prin consens și se convoacă, de regulă, cu 24 de ore înainte de ședințele Biroului Permanent al Parlamentului.
  5. Ședințele Executivului sunt precedate de ședințele Prezidiului Guvernului, în cadrul cărora se aprobă ordinea de zi a ședințelor Guvernului și se discută, după caz, proiectele în privința cărora există divergențe de opinii, inclusiv cele promovate de miniștri. Deciziile în cadrul Prezidiului Guvernului se iau prin consens. În cazul când nu este posibilă identificarea unei soluții consensuale pe marginea unui proiect de hotărâre, proiectul în cauză nu va fi inclus pe agenda ședinței Guvernului, iar problema respectivă va fi pusă în discuție la Consiliul Alianței. Ședințele Prezidiului Guvernului au loc, de regulă, cu cel puțin două zile înainte de ședința Executivului.
  6. Secretariatul Alianței este o entitate permanentă cu funcții tehnice care asistă activitatea Alianței pe toate dimensiunile sale: politic, legislativ și executiv. Secretariatul este condus de Secretarul General al Alianței. Secretariatul are următoarele atribuții de bază: sistematizează propunerile pentru ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale a Alianței, Consiliului Alianței, Consiliului Parlamentar al Alianței, asigură perfectarea proceselor verbale ale ședințelor entităților menționate și semnarea lor de către reprezentanții părților semnatare ale Acordului; monitorizează implementarea deciziilor Alianței și prezintă Consiliului Alianței, lunar sau la solicitare, rapoarte despre executarea deciziilor menționate. Secretariatul funcționează conform regulamentului și organigramei, aprobate de Consiliul Alianței, care decide, inclusiv, asupra componenței și a atribuțiilor acestuia. Consiliul Alianței va elabora și aproba regulamentul și organigrama Secretariatului, va desemna și numi Secretarul General al Alianței, într-un termen ce nu va depăși 10  zile de la data intrării în vigoare a prezentului Acord.
  7. Părțile semnatare a prezentului Acord stabilesc și se angajează să formeze organele de conducere și de lucru ale Alianței, într-un termen ce nu va depăși 10 zile de la data semnării Acordului.  

 

PRIORITĂŢI PENTRU PROGRAMUL DE GUVERNARE.

 

 1. Prezentul acord politic fixează următoarele priorități ale guvernării, urmând ca obiectivele acesteia să fie expuse în Programul de activitate a Guvernului:   integrarea europeană ca prioritate a politicii interne şi externe a Republicii Moldova, cu echilibrarea și menținerea bunelor relații cu alți parteneri externi în interesul național al RM; reintegrarea teritorială, retragerea trupelor străine, muniţiei şi tehnicii de luptă precum și elaborarea, implementarea unei politici unice în acest domeniu; consolidarea statalității; dezvoltarea economică modernă bazată pe investiții, susținerea businessului, inovații și competitivitate care să genereze sporirea graduală a numărului de locuri de muncă; asanarea și consolidarea sectorului bancar; asigurarea unei dezvoltări regionale echilibrate;  dezvoltarea agriculturii moderne, bazate pe tehnologii și sisteme performante de colectare, și procesare a materiilor prime agricole; modernizarea infrastructurii; implementarea politicilor sociale pro-active, ocrotirea familiei, măsuri orientate spre sporirea bunăstării cetățenilor și creșterea calității vieții; eficientizarea sistemului național de asigurări de sănătate, a sistemului de pensii și de asigurări sociale; reforma administrației publice (inclusiv instituționale conform modelelor europene), descentralizarea puterii și asigurarea autonomiei locale; asigurarea continuității și finalității reformelor în justiție, în domeniul mediului de afaceri și climatului investițional, în energetică, infrastructura calității, educație, sănătate, asigurarea ordinii de drept, combaterea criminalității și eficientizarea reformei poliției, eradicarea corupției, a infracțiunilor economice și financiare; reformarea organelor procuraturii, depolitizarea reală, eficientizarea și transparentizarea activității organelor pentru ocrotirea normelor de drept;  asigurarea supremației legii şi a respectării drepturilor omului; consolidarea libertății de exprimare și libertății presei, asigurarea securității informaționale; neadmiterea divizării cetățenilor pe criterii etnice și culturale.

 

 

CONDUCEREA PARLAMENTULUI ȘI A GUVERNULUI

 

 1.  Părțile semnatare ale prezentului Acord au convenit asupra următorului model de repartizare a responsabilității politice pe domenii, după cum urmează:

 

 • Conducerea Parlamentului la nivel de Președinte al Parlamentului este asigurată de PDM (Anexa  № 1 la prezentul Acord);
 • Conducerea Guvernului la nivel de Prim-ministru este asigurată de PLDM (Anexa  № 2 la prezentul Acord).
 • Președintele Republicii Moldova va fi ales prin consens. Componentele Alianței se angajează să organizeze un referendum pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, în sensul modificării articolului 78, pentru diminuarea numărului de voturi necesare alegerii Președintelui R. Moldova, de la 61 la 51 de voturi.
 1.  Componentele Alianței se angajează să contribuie efectiv la alegerea organelor de conducere și de lucru ale Parlamentului în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului și conform repartizării stabilite în anexa № 1.
 2.  Guvernul va fi format conform  repartizării stabilite anexa № 2 la prezentul Acord.
 3.  Autoritățile administrative din subordinea organelor centrale de specialitate vor fi formate, organizate și administrate de organul central de specialitate în subordinea căruia se află. 
 4.  ComponenteleAlianței se  angajeazăsăinvestească Guvernul prin acordarea votului de încredere asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului;
 5.  Alianța va alege un Vicepreședinteal Parlamentuluipropus de PartidulLiberal;
  1. Orice redistribuire a competențelor, funcțiilor, orice schimbări instituționale, care fac obiectul prezentului Acord, se vor decide doar în bază de consens în cadrul Consiliului Alianței. Nerespectarea  acestui principiu este considerată o încălcare gravă a prezentului Acord și duce la încetarea Acordului, la destrămarea Alianței și retragerea încrederii Guvernului investit.
  2. În cazul în care Prim-ministrul Republicii Moldova ia în considerare înlocuirea unui membru al Guvernului sau al unui conducător ai instituțiilor subordonate Executivului, remanierea sau înlocuirea respectivă este inițiată/realizată, în mod obligatoriu, doar cu consultarea și acordul membrului Alianței care a delegat acea persoană și cu investirea unei persoane delegate de același membru al Alianței, în corespundere cu pct. 21 și 22 al prezentului Acord.
  3.  În cazul în care o componentă a Alianței decide retragerea unui ministru din Guvern sau a unui conducător a instituției centrale, delegat de această componentă, celelalte componente ale Alianței vor susține solidar demiterea respectivă. Demiterea și înlocuirea respectivă va fi susținută și de Prim-ministru, care va iniția procedurile legale corespunzătoare (i.e. remaniere). Urmare a demiterii unui ministru, la funcția vacantă va fi înaintată candidatura unui alt ministru la propunerea partenerului de Alianță, căruia i-a revenit această funcție în rezultatul repartizării mandatelor conform pct. 21 și 22 al prezentului Acord.
  4. Pentru retragerea și înlocuirea unor persoane din funcții sau poziții la nivel de Parlament se vor aplica aceleași reguli descrise la pct. 25-27, cu susținerea factorilor de decizie corespunzători (i.e. conducerea Parlamentului).
  5. Propunerile parvenite din partea componentelorAlianței,  care țin de desemnarea, numirea, înlocuirea și/sau revocarea persoanelor din Guvern (inclusiv instituții subordonate) și Parlament (potrivit prevederilor prezentului Acord), inclusiv de mandatare a reprezentanților săi în organele de lucru ale Alianței, se fac în baza unei scrisori semnate de liderul partidului membru al Alianței.
  6. Scrisoarea respectivă este depusă la SecretariatulAlianței pentru înregistrare, fiind transmisă ulterior Consiliului Alianței pentru a fi adusă la cunoștința factorilor de decizie și executată. Scrisoarea respectivă devine parte integrantă a prezentului Acord, și executarea schimbărilor legate de desemnarea, numirea, înlocuirea și/sau revocarea de persoane solicitate de ocomponentă a Alianței, este monitorizată de Secretariatul Alianței, care la rândul său, va informa Consiliul Alianței.
  7. Încălcarea principiilor și regulilor expuse mai sus (p. 19-30), ce țin de desemnarea, numirea, înlocuirea și/sau revocarea de persoane, modificarea structurii și competențelor instituțiilor contrar prevederilor prezentului Acord, sunt considerate încălcări grave ale prezentului Acord și duc la încetarea acestuia,  la destrămarea Alianței și retragerea încrederii Guvernului investit.
  8.  Părțile semnatare ale prezentului Acord, componente aleAlianței, stabilesc și se angajează să delimiteze atribuțiile vicepreședinților Parlamentului conform domeniilor de activitate a organelor de lucru ale Parlamentului. Astfel, Consiliul Alianței va elabora și aproba hotărârea cu privire la delimitarea atribuțiilor și o va propune spre adoptare Biroului Permanent al Parlamentului. 

 

 

MODIFICĂRI STRUCTURALE ŞI INSTITUŢIONALE ÎN CADRUL GUVERNULUI

 

 1. Alianța va implementa principiul neadmiterii subordonării instituțiilor statului intereselor personale și de partid. Funcțiile de conducere în cadrul instituțiilor subordonate Guvernului vor fi asigurate și propuse de părțile semnatare, conform negocierilor purtate cu acestea, în baza criteriilor de responsabilitate, performanțe și profesionalism. Delimitarea responsabilităților pe domenii de activitate, prin asumarea conducerii instituțiilor respective de către părțile semnatare, sunt stabilite în anexe, parți componente a prezentului Acord.
 2. Alianța va aplica principiul asumării totale a responsabilității politice în cadrul instituțiilor guvernamentale și a domeniilor de competență, conform pct. 19 – 22 a prezentului Acord, care presupune, inclusiv, dreptul conducătorului de a-și forma echipa și obligația lui de a asigura eficienta acesteia.
 3. Alianța va continua reformele menite să asigure stabilitatea în funcție, respectarea drepturilor și a șanselor de avansare în cariera profesională a funcționarilor publici.
 4. Alianța va evalua oportunitatea operării și fezabilitatea  implementării altor modificări structurale și funcționale pentru a asigura eficiența, optimizarea și transparența actului de guvernare, axându-se pe următoarele domenii prioritare:

 

 • Consolidarea independenței și profesionalismului instituțiilor autonome cu atribuții de control, inspecție, supraveghere, aplicare a sancțiunilor penale și administrative, care au în sarcină protejarea statului de drept și a intereselor cetățenilor și agenților economici;
 • Fortificarea capacitaților de supraveghere, control și intervenție a instituțiilor cu atribuții de reglementare în sectorul financiar-bancar;
 • Fortificarea capacităților în domeniul gestionării frontierei de stat;
 • Eficientizarea controlului utilizării banilor publici;
 • Consolidarea capacităților în domeniul gestionării asistenței externe;
 • Dezvoltarea capacităților în domeniul atragerii investițiilor și promovării exporturilor;
 • Eficientizarea administrării întreprinderilor de stat și proprietății publice;
 • Consolidarea capacității instituționale în implementarea reformei Administrației Publice Locale și Centrale;
 • Investirea Guvernului prin acordarea votului de încredere asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului;
 • Consolidarea capacitaților de control parlamentar a comisiilor permanente parlamentare pe dimensiunea  implementării  Acordului de Asociere;
 • Dezvoltarea capacitaților Cancelariei de Stat de gestionare corectă si transparentă a proceselor de organizare a ședințelor Guvernului și asigurării transparenței procesului decizional, inclusiv cel de consultare publică a proiectelor de hotărâri  și decizii a Guvernului.  
 • Perfecționarea și transparentizarea procedurilor de achiziții publice;
 • Optimizarea controlului în domeniul infracțiunilor economice;
 • Reformarea sistemului de administrare și executare judecătorească;
 • Organizarea și administrarea activității organelor centrale de specialitate, a autorităților administrative din subordinea acestora, în corespundere cu Acordul de Asociere și strategiilor sectoriale;

             

ECHILIBRE ŞI GARANŢII ÎN CADRUL ALIANȚEI

 

 1.  Prezentul acord, dincolo de stabilirea cadrului politic de cooperare între componentele Alianței, este asumat și ca un angajament al acestora fată de cetățenii Republicii Moldova și față de partenerii externi ai Republicii Moldova. Încălcarea prevederilor Acordului implică din oficiu denunțarea acestuia și va conduce la asumarea răspunderii față de cetățenii și partenerii Republicii Moldova.
 2. Părțile semnatare se angajează să sprijine Guvernul Alianței, în condițiile și termenele prezentului Acord, până la expirarea mandatului deplin al Parlamentului de legislatura a XX-a și să nu participe sub nici o formă la declanșarea alegerilor anticipate, înțelegând că acest lucru este împotriva intereselor cetățenilor, dar și împotriva intereselor Republicii Moldova.
 3. Semnatarii prezentului Acord se angajează să renunțe la atacuri politice reciproce și la alte manifestări (inclusiv atacuri la persoană și acuzații publice), capabile să destabilizeze situația politică din Republica Moldova. Alianța nu va admite numirea sau menținerea în funcții de răspundere a persoanelor condamnate pentru fapte de corupție. Dacă asemenea cazuri, confirmate prin decizii ale instanțelor de drept (hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești), se vor atesta pe parcursul guvernării comune, ele nu vor fi utilizate pentru a ataca politic partenerii, dar se vor lua în mod solidar măsuri aprobate de Consiliul Alianței pentru redresarea situației.
 4. Membrii Alianței vor respecta regulile competiției politice corecte și identitatea ideologică a fiecăruia, dar, în același timp, vor aplica în mod disciplinat mecanismele de conlucrare în cadrul Alianței, stabilite prin prezentul Acord politic.
 5. Membrii Alianței, semnatari ai prezentului Acord și reprezentanții mandatați ai acestora, inclusiv cei delegați în instituțiile statutului, nu vor întreprinde acțiuni sau se vor manifesta prin inacțiuni, ce ar aduce prejudicii de imagine Alianței.
 6. Părțile semnatare ale prezentului Acord nu vor bloca, intenționat și cu rea-credință, luarea deciziilor în Alianță, ce ar putea avea ca efect periclitarea funcționalității Alianței sau a unor instituții de stat.
 7. Membrii Alianței vor coordona reciproc opiniile exprimate public în privința celor mai importante probleme ale societății și legate de administrarea puterii de stat. În acest context, miniștrii și alți reprezentanți ai Alianței în autoritățile publice nu se vor expune prin luarea unor poziții publice contradictorii și critice față de deciziile adoptate de partenerii de Alianță, în alte domenii de activitate decât cele asumate.
 8. Membrii Alianței, partide politice și fracțiuni parlamentare, nu vor iniția și nu vor accepta trecerea membrilor acestora de la un partid/fracțiune la alt partid/fracțiune, component al Alianței.
 9. Membrii Alianței  vor vota proiectele promovate de  opoziția parlamentară doar în  cazurile în care acestea aduc o valoare importantă pentru societate și Consiliul Alianței decide susținerea lor. Acest angajament este asumat de fiecare deputat semnatar al Acordului de constituire a Alianței, iar scopul lui este de a preveni apariția de tensiuni pe interiorul Alianței.
 10. Membrii Alianței nu vor înainta și nu vor vota, fără aprobarea prealabilă la Consiliul Alianței, proiectele de Legi și Hotărâri de Parlament și de Guvern, privind demiterea sau limitarea de competență a unui membru al Alianței în structurile de stat, inclusiv nu vor vota  proiecte de acte legislative asupra cărora nu s-a găsit consens în cadrul Alianței.

 

 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

 1.  Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării acestuia. Acordul este semnat de liderii partidelor fondatoare ale Alianței, toți deputații reprezentanți ai acestora, confirmând prin acest fapt  asumarea unei responsabilități personale pentru crearea și funcționarea eficientă a Alianței.
 2. Prezentul Acord poate fi modificat prin decizia Consiliului Alianței, adoptată în bază de consens. Propunerile de modificare vor respecta un termen de preaviz de 10 zile calendaristice și vor fi depuse la Secretariatul Alianței, care le va transmite imediat celorlalte componente ale Alianței. Deciziile privind aderarea altor părți la Alianță se vor adopta doar prin hotărârea  Adunării Generale a Alianței.
 3. Prezentul Acord poate fi denunțat exclusiv prin acordul comun al părților constituante ale Alianței.
 4.  Partea semnatară, care unilateral denunță prezentul Acord sau încalcă în mod deliberat și asumat principiile și prevederile lui, acceptă asumarea responsabilității pentru demiterea Guvernului și consecințele politice corespunzătoare legate de desființarea majorității Parlamentare și lichidarea Alianței.

 

 

CHIȘINĂU, 23Iulie  2015

 

 

 

Semnează:

 

Vlad Filat                      Marian Lupu                             Mihai Ghimpu

Președinte PLDM            Președinte PDM                          Președinte PL

 

_______________           __________________             ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa №1

 

Funcțiile de conducere în Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova

 

Parlamentul Republicii Moldova

 

 1. Președintele Parlamentului – PDM
 2. Vicepreședintele Parlamentului – PLDM
 3. Vicepreședintele Parlamentului -  PL
 4. Președintele Comisiei Juridice, numiri și imunități – PDM
 5. Președintele Comisiei pentru Politică Externă – PDM
 6. Președintele Comisiei Economie, Buget, Finanțe – PLDM
 7. Președintele Comisiei Securitate Națională - PL
 8. Președintele Comisiei Cultură, Educație, Tineret, Sport și Mass Media – PLDM

 

 

Conducerea Guvernului Republicii Moldova

 

 1. Prim-ministru –  PLDM
 2. Viceprim-ministru (blocul economic) – PDM
 3. Viceprim-ministru  (integrare europeană) -  PLDM
 4. Viceprim-ministru (reintegrare) – va fi numit printr-o decizie consensuală a celor 3 componente ale Alianței
 5. Viceprim-ministru (responsabil de blocul social )– PL

 

 

Vlad Filat                          Marian Lupu                            Mihai Ghimpu

Președinte PLDM               Președinte PDM                          Președinte PL

 

_______________           __________________             ____________________

 

Anexa № 2

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Partajarea funcțiilor în Guvern și alte autorități administrative centrale

 

1

Prim-ministru

PLDM

2

Viceprim-ministru, MinistrulEconomiei

PDM

3

Viceprim-ministru, MinistrulAfacerilorExterneși al Integrării Europene

PLDM

4

Viceprim-ministru pentru Reintegrare

va fi numit printr-o decizie consensuală

5

Viceprim-ministru (responsabil de bloculsocial )

PL

6

Ministerul Finanțelor

PLDM

7

Ministerul Justiției

PD

8

Ministerul Afacerilor Interne

PLDM

9

Ministerul Apărării

PL

10

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

PD

11

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

PLDM

12

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

PL

13

Ministerul Mediului

PL

14

Ministerul Educației

PL

15

Ministerul Culturii

PDM

16

Ministerul Muncii, Protecției Sociale șiFamiliei   ⃰⃰

PLDM

17

Ministerul Sănătății

PD

18

Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor

PD

19

Ministerul Tineretului și Sportului

PLDM

⃰ Coordonare instituțională a CNAS

⃰⃰ ⃰ Coordonare instituțională a CNAM și a Agenției medicamentului

Vlad Filat                          Marian Lupu                             Mihai Ghimpu

Președinte PLDM               Președinte PDM                           Președinte PL

 

_______________           __________________            ____________________

 

Autorități Administrative Centrale

                                 

1

Biroul Național de Statistică

PLDM

2

Agenția relații funciare și cadastru

PLDM

3

Biroul relații interetnice

PLDM

4

Agenția Moldsilva

PL

5

Agenția Rezerve Materiale

PL

6

Agenția Turismului

PDM

7

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

PLDM

8

Autoritatea Aeronautică Civilă

PDM

9

ANRECTI

PDM

10

Serviciul de Stat deArhivă

PL

11

Agenția Națională Antidoping

PDM

12

AGEPI

PL

 

 

Vlad Filat                          Marian Lupu                             Mihai Ghimpu

Președinte PLDM               Președinte PDM                           Președinte PL

 

_________________        __________________           ____________________

 

 

 

 

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu